Regulamin do 24.12.2014 r.

§1

Postanowienia ogólne

1. Celem działania sklepu internetowego www.pitnemiody.pl jest sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych, w postaci miodów pitnych.

2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.pitnemiody.pl (dalej „Sklep”) zarządzany jest przez Przedsiębiorstwo Prywatne FIL-POL Paulina Filipowicz z siedzibą w Cimochach przy ul. Szkolna 11 19-404 Wieliczki, NIP 847-156-8477.

3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest sklep "Paulina" położony w Szeszkach 18, 19 – 404 Wieliczki, telefon 504-002-054, e-mail: sklep@pitnemiody.pl, który posiada niezbędne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, które zostało wydane przez Wójta Gminy Wieliczki na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2007r. Nr70, poz.473 z późn. zm.).

4. Informacje zamieszczone na witrynie sklepu internetowego www.pitnemiody.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

5. Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) jest mowa o terminie:

a) Towar – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.pitnemiody.pl;

b) Klient – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary zamieszczone na przedmiotowej witrynie;

c) Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem;

d) Użytkownik – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego www.pitnemiody.pl;

e) Gość – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów w sklepie internetowym www.pitnemiody.pl;

f) Dzień roboczy – rozumie się przez to wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

g) Strona produktowa – witryna w sklepie internetowym www.pitnemiody.pl, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.

6. Korzystanie ze sklepu internetowego www.pitnemiody.pl i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu, w tym również Polityki prywatności, Polityki cenowej i cennika transportu, szczegółowych regulaminów promocji.

7. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.pitnemiody.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Ceny towarów podanych w sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostawy.

8. Witryna umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.pitnemiody.pl wyłącznie osobie pełnoletniej oraz trzeźwej.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób

poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Dostawa towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Zakupiony towar można odebrać osobiście w miejscu zawarcia umowy, czyli pod adresem: sklep "Paulina", Szeszki 18, 19 – 404 Wieliczki.

§5

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (faktura VAT).

2. Podczas doręczenia zamówienia koniecznie należy sprawdzić w obecności kuriera stan oraz zawartość przesyłki. Należy sprawdzić czy karton nie jest uszkodzony, nie posiada śladów rozlania bądź wycieków. W przypadku ich zaistnienia należy bezzwłocznie domagać się od przewoźnika spisania protokołu szkody. Brak spisania w/w protokołu oznacza, że paczka dotarła w stanie nienaruszonym i ewentualne reklamacje mogą zostać rozpatrzone negatywnie.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

§7

Ochrona prywatności

1. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania pieniędzy od Klienta, wysłania zamówionego towaru oraz poinformowania o aktualnym statusie przesyłki. Dane klienta mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej należącej do klienta. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe w celu dokonania zakupu.

2. Jeżeli klient zapisze się na Newsletter, lub w inny sposób wyrazi zgodę na jego otrzymywanie, dane klienta zostaną wykorzystane w celu wysłania Newslettera.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów