×

Wszystkie materiały (w szczególności treści, teksty,  grafika, fotografie) umieszczone na stronie internetowej pitnemiody.pl są chronione prawami autorskimi na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03)

Właścicielem praw majątkowych do umieszczonych na stronach materiałów jest Ami Honey Sp. z o.o., ul. Brazylijska 16B/2, 03-946 Warszawa.

Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega, że bez jego pisemnej zgody kopiowanie, przetwarzanie wykorzystywanie materiałów i autorskich pomysłów, rozwiązań opublikowanych na wymienionych stronach internetowych i dalsze  ich rozpowszechnianie jest zabronione, niezależnie od celu i użytego środka przekazu.

Podejmowanie jakichkolwiek niedozwolonych działań każdorazowo spowoduje, ze właściciel praw autorskich skorzysta z uprawnień do dochodzenia przysługujących mu roszczeń wobec naruszającego, na drodze sądowej.

Ponadto właściwe organy ścigania zostaną zawiadomione o zaistnieniu znamion przepisów karnych związanych z naruszeniami praw właściciela materiału zamieszczonego na stronie internetowej.